Om psykodrama

Om Psykodrama

Psykodrama er en gruppebasert terapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret måte. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert og vektlegger mulighet til endring og å få økt spontanitet, kreativitet og handlefrihet i eget liv.


Psykodrama er en kreativ metode som kan benyttes i så vel terapi, veiledning, gruppebasert prosessarbeid, kreativt og kunstnerisk arbeid og i selvutvikling. Psykodramametoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut viktige situasjoner i ditt liv, og undersøke relasjoner og handlingsalternativer. Metoden er leken, frodig, kreativ og konkret. Vi jobber med hele mennesket når vi bruker psykodrama, tanker, følelser, kropp, sjel, erfaringer, fantasi, tilstedeværelse her og nå og fremtidsdrømmer har sin plass i arbeidet. Metoden har som mål å oppøve evnen til handlefrihet i eget liv og sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.


Psykodrama er først og fremst en gruppeteraputisk metode. Vi formes som individer i samspill med andre. Vi får også våre sår i relasjon til andre. I psykodrama jobber vi ut fra en forståelse av at reparasjon av relasjoner og legning av sår best kan skje gjennom relasjonelt arbeid. Å prøve ut nye handlingsmuligheter for å få et et helere og frodigere liv er også nyttig å gjøre i relasjon til andre. Gruppen er en unik ressurs i både terapeutisk arbeid og i selvutvikling. Det er også mulig å benytte psykodramametoden i individualterapi og i parterapi.


I psykodramaterapi kan du arbeide med situasjoner fra livet ditt, både situasjoner du står i her og nå og situasjoner fra fortiden. Du kan også jobbe med ønsker, drømmer og framtidsvisjoner. Det meste er mulig å sette i scene og utforske på psykodramascenen. Hendelser i livet som har vært krevende kan settes opp og jobbes med. Relasjoner som du har behov for å se på kan løftes fram og utforskes ved hjelp av rollebytte og stol-arbeid. Ditt indre univers kan utforskes på mangfoldige måter ved hjelp av kreative metoder. Nye handlingsalternativer kan øves på.


Det medmenneskelige møtet spiller en vesentlig rolle i både individualterapi og i gruppeterapi. Om du går i terapi hos en psykodramaterapeut vil du erfare at terapeuten er tilstede med seg selv og tar seg selv i bruk i møtene. I gruppeterapi vil du erfare at møtene mellom deltakerne i gruppen er av stor betydning


Å delta i en psykodramagruppe gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret, handlingsrettet og ressursorientert måte. Å delta i en gruppe gir en fantastisk mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre.   Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der.


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for Psykoterapi (NFP).


Temaer som kan jobbes terapeutisk med i psykodrama er blant annet:


 • Relasjonsproblemer
 • Stress og ubalanse i livet
 • Utbrenthet
 • Lav selvfølelse
 • Livskriser, tap, sorg
 • Nedstemthet og symptomer på lettere depresjoner
 • Ønske om å ta i bruk en større del av egne ressurser
 • Eksistensielle tema
 • Støttebehandling ved fysisk sykdom
 • Spiseforstyrrelser
 • Psykosomatiske plager
 • Utfordringer med å uttrykke følelser
 • Kreativ utfoldelse


Psykodramagrupper


Kveldsgruppe psykodrama


Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer på en konkret og mulighetsåpnende måte. Å jobbe med livstemaer i en gruppe som følger hverandre over tid er fordypende og virkningsfullt. Å delta i en gruppe gir mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre. 


Kveldsgruppe

Terapigruppe seks torsdagskvelder:

Datoer høsten 2021:

Datoer kommer når det igjen vil være mulig å møtes i grupper.

Tid: kl. 17.30-21.00 hver gang

Sted: Nedre Slottsgate 7, Oslo 

Pris: 

Antall deltakere: 6-10 deltakere

Terapeuter: Arne Husjord og Marianne Natvig

Helgekurs psykodramaKropp, stemme og psykodrama


Helgekurset kropp, stemme og psykodrama er et kurs som tilbys to til tre helger hvert semester. Hvert helgekurs er frittstående. Du velger selv om du vil delta på et eller flere helgekurs.


Å delta på helgekurset gir mulighet til å utforske ressurser og livsutfordringer gjennom bevegelse, stemmeuttrykk og handling. 


Arne Husjord og Marianne Natvig holder kursene sammen.  


Datoer for 2021 kommer når det igjen vil være mulig å møtes i grupper. 


Grupper som settes opp ved interesse:

Nær ditt hjerte

Roller og relasjoner

Våg å være deg!

Kvinnegruppe

Individualterapi 


 • Opplever du utfordringer i livet du trenger å dele med noen?
 • Har du behov for å snakke med en nøytral person om det som er vanskelig? 
 • Ønsker du å ta tak i og jobbe med dine livsutfordringer på en konkret, ressursorientert og handlingsrettet måte?


Livsscenen tilbyr individualterapi og veiledning i Nedre Slottsgate 7, Oslo 


I terapirommet har samtale og refleksjon en selvfølgelig plass. I tillegg kan ulike metoder som stol-arbeid, rollebytte og iscenesettelse  tas i bruk for å undersøke og fordype livstemaene som bringes inn i terapien. Kreative metoder som skriving, tegning, bevegelse, oppmerksomhet til pust, kropp og stemme kan også tas i bruk i terapien. Vi finner sammen ut av hva som passer og er hensiktsmessig for deg. 


Å styrke ressurser er en vel så viktig del av arbeidet i terapirommet som å gi plass og oppmerksomhet til det som er utfordrende, smertefullt og krevende. 


Mer informasjon om individualterapi