Individuelle timer

Individuelle terapitimer

De fleste av oss opplever livsutfordringer det kan være nødvendig å få støtte og hjelp til å håndtere underveis i livet. Noen møter livsutfordringer av en slik art og et slikt omfang at det preger en store deler av livet. Andre møter utfordringer på bestemte tidspunkt i livet. Å håndtere livets mange ulike overganger kan være utfordrende for mange. Mange opplever perioder med nedstemthet og manglende glød i livet. De fleste av oss trenger støtte under slike perioder i livet. De fleste av oss trenger å være del av et fellesskap hvor det å være menneske og det å takle livets mange ulike sider ikke bare blir et ensomt prosjekt, men et prosjekt som kan deles.


Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har livsutfordringer du vil løfte fram og jobbe med. Jeg ønsker å møte deg med respekt og lydhørhet for den du er, og vil støtte deg i å finne dine skritt videre i livet på en god og konstruktiv måte. En grunnleggende holdning i mitt arbeid er en tro på iboende helende krefter i den enkelte, at relasjonell tilstedeværelse er av betydning i alle menneskemøter, også i terapi.  


Temaer som kan jobbes terapeutisk med i individualtimer kan være:

 • Stress og ubalanse i livet
 • Relasjonsproblemer
 • Utbrenthet
 • Lav selvfølelse
 • Utfordringer med å uttrykke følelser 
 • Livskriser, tap, sorg
 • Nedstemthet og symptomer på lettere depresjoner
 • Spiseforstyrrelser
 • Eksistensielle tema
 • Støttebehandling ved fysisk sykdom
 • Psykosomatiske plager
 • Overganger i livet, endringer i livssituasjon
 • Ønske om å ta i bruk en større del av egne ressurser
 • Støttesamtale i krevende livssituasjon
 • Kreativ utfoldelse


I terapirommet har samtale og refleksjon en selvfølgelig plass. I tillegg kan ulike metoder tas i bruk for å undersøke og fordype livstemaene som bringes inn i terapien. Dette kan for eksempel være stol-arbeid, rollebytte, iscenesettelse og speiling. Forskjellige kreative metoder som skriving, tegning, bevegelse, oppmerksomhet til pust, kropp og stemme kan også tas i bruk i terapien. Vi finner sammen ut av hva som passer og er hensiktsmessig for deg. Å styrke ressurser er en vel så viktig del av arbeidet i terapirommet som å gi plass og oppmerksomhet til det som er utfordrende, smertefullt og krevende. 


Klienten er ekspert på sitt eget liv. Terapeuten har kunnskap om menneskelige prosesser, har kompetanse i å være tilstede i møte med klienten og har en stor verktøykasse av metoder tilgjengelig for å bidra til klientens undersøkelser i sitt indre univers og sitt relasjonelle liv. Å bli bedre kjent med seg selv, forstå seg selv bedre og å få innsikt i og forståelse for relasjoner i eget liv, er noe av det vi kan se på og jobbe med i terapi. Målet er at klienten opplever å leve et godt og meningsfylt liv. 


Jeg tilbyr oppfølging og terapi både i form av møter i terapirommet, telefonsamtaler, videokonsultasjoner og walk and talk, hvor vi møtes ute og går en tur mens vi snakker sammen. De forskjellige tilbudene kan kombineres. All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP).


Pris individualtimer i terapirom: 

 • 75 minutter: 1075,- inkl. mva. 
 • 90 minutter: 1225,- inkl. mva. 


Pris telefonsamtaler og walk and talk:

 • 60 minutter: kr. 825,- inkl. mva. 


Priser og betingelser


Velkommen til å ta kontakt med meg! 

e-post: natvig.marianne@gmail.com

mobil: 415 06 852 Send SMS, så ringer jeg tilbake. 

Besøksadresse: Industrigata 46c 0357 Oslo (inngang Ingelbrecht Knudssønsgate)


Psykoterapeut Marianne Natvig

Velkommen til meg!